Success Template for Velvet Revolutions in the post-Soviet Space


პოსტსაბჭოთა სივრცეში ხავერდოვანი რევოლუციების წარმატების შაბლონი.

აბსტრაქტი

ხავერდოვანმა რევოლუციებმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებული პოლიტიკური რეალობა. სომხეთში დატრიალებულმა მოვლენებმა კი ნათელყო, რომ მექანიზმს ჯერ
კიდევ შეუძლია ფუნდამენტურად შეძრას რეგიონი. მეტიც, შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ გამოვლინდა ამ არეალში ხავერდოვანი რევოლუციების შესაძლო წარმატების რამდენიმე საჭირო წინაპირობა, როგორიცაა საზოგადოების კონსოლიდაცია, გარე მოთამაშეების მხარდაჭერა ან ჩაურევლობა (ინერტულობა) და ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაცემა. წარმატება გააზრებულია, როგორც რევოლუციური ძალის უნარი, აიძულოს არსებული რეჟიმი, გადადგეს, უნარი, თვითონ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და, ამასთან, სახელმწიფოში შენარჩუნდეს წესრიგი და თავიდან აცილებულ იქნას დაპირისპირება (ძალადობა). სწორედ ეს იყო და დღესაც ეს წარმოადგენს ხავერდოვანი რევოლუციის უდიდეს უპირატესობას – რეჟიმის მშვიდობიანი გზითა და სახელმწიფოსთვის ნაკლები დანახარჯებით ცვლილება. საქართველოში, უკრაინაში, ყირგიზეთსა და სომხეთში მომხდარი რევოლუციების შედარებითი ანალიზი ცხადყოფს, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც ზემოთ ხსენებული სამივე ცვლადი დაკმაყოფილებულია, ხდება ძველი ხელისუფლების ცვლილება და ახლის გამყარება; სხვა შემთხვევაში სახეზეა არსებული ხელისუფალის გადაგდება სახელმწიფოსთვის დიდი ზიანის მიყენების გზით, ან არსებული მთავრობა ინარჩუნებს ძალაუფლებას, ან კიდევ, როგორც ყირგიზეთში, ხდება პოსტრევოლუციური მთავრობის ჩამოგდება და ძველი წესრიგის დაბრუნება.

საკვანძო სიტყვები: რევოლუცია, რეჟიმის ცვლილება, პოლიტიკა, უსაფრთხოება, პოსტსაბჭოთა სივრცე.

Titile: Success Template for Velvet/Colored Revolutions in the post-Soviet Space
Author: Archil Sikharulidze
Type: Conference Proceedings
Pages: 51-61
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)
Institute: Institute of Neighbourhood Studies
Year: 2021
Place: Tbilisi, Republic of Georgia
ISBN: 978-9941-13-986-4 (PDF)

Citation: Sikharulidze, A., 2021. Success Template for Velvet/Colored Revolutions in the post-Soviet Space. V International Scientific Conference “Politics around the Caucasus” hel by Institute for Georgia’s Neighbourhood Studies, Conference Proceedings, Tbilisi, pp. 51-61.

Download

Tagged : / / / / / / / / / /

The Unified National Entrance Examinations and Social Cohesion in Georgia


Abstract

Georgia’s successful and broadly praised unified national entrance examinations (UNEE) reform is being fundamentally re-thought now. The project actually aimed at eradication of corruption managed to reach its basic goals but showed poor results in ensuring more complex tasks later on. Despite initial positive effects on social cohesion, it couldn’t fully contribute to the challenge due to various factors. Particularly, the latest researches prove that without systemic approach with strong focus on socio-economic determinants, UNEEs is incapable of significantly improving existing detachment between different ethnic and other groups in Georgian society. Though, UNEEs increased accessibility of higher education, families with poor income, youth in regions and representatives of ethnic minorities are still in disadvantage. We can outline at least three macro and two micro-variables that ensure ineffectiveness of UNEEs and continue maintaining low social cohesion: poverty, inequality, environment (macro) and school, tutoring (micro).

Абстракт

У тезах аналізується реформа Єдиного національного вступного іспиту (ЄНВІ) в Грузії через призму процесу посилення соціальної згуртованості. Стверджується, що, незважаючи на початковий позитивний ефект, ЄНВІ не зміг суттєво плинути на цей процес через такі чинники, як бідність, нерівність, довкілля, школа та навчання. Ці макро- та мікро- фактори утримують соціальну згуртованість у Грузії у нестабільному стані.

Keywords: socia cohesion, unified entrance examinations, Georgia, higher education reform.

Titile: The Unified National Entrance Examinations and Social Cohesion in Georgia
Author: Archil Sikharulidze
Type: Conference Proceedings
Pages: 294-296
Publisher: Kharkiv National University of Internal Affairs, MIA
Year: 2020
Place: Kharkov, Ukraine
UDK (УДК): 340.12:330.101:342.734 (477)

Citation: Sikharulidze, A., 2020. The Unified National Entrance Examinations and Social Cohesion in Georgia. Modern Challenges of Legislative, Economic and Social Development of the State / International Scientific-Practical Conference / MIA Ukraine, Kharkiv. Kharkiv National University of Internal Affairs (KNUIA); Criminological Association of Ukraine; Public union “Center for prevention and countering corruption”; Public council under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine – Kharkiv: KNUIA, pp. 294 – 296.

DOWNLOAD

Tagged : / / /

Policy Analysis: Unified Entrance Examinations Reform in Georgia


Анализ Политики: Реформа Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в Грузии

Реформа высшего образования в Грузии считается одним из успешных примеров борьбы с коррупцией; особо важную роль в ней занимает формирование и внедрение Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Именно Грузия стала наглядным примером того, как политическая воля наравне с хорошо спланированной и администрированной реформой могут привести к абсолютному искоренению коррупционных схем в системе высшего образования, которыми она славилась. На сегодняшний момент, ЕГЭ находится на пороге революционных перемен и существует возможность полноценно оценить успехи и неудачи многолетней реформы.

Ключевые слова: ЕГЭ, Грузия, реформа, система высшего образования, единый государственный экзамен.

Titile: Policy Analysis: Unified Entrance Examinations Reform in Georgia
Author: Archil Sikharulidze
Type: Conference Proceedings
Pages: 149-158
Publisher: Kharkiv National University of Internal Affairs, MIA
Year: 2019
Place: Kharkov, Ukraine
UDK (УДК): 343.1:343.35 (477)(082)

Citation: Sikharulidze, A., 2019. Policy Analysis: Unified Entrance Examinations Reform in Georgia. Specificities of appliance of anticorruption legislation: from investigation to court judgement: collection of report thesis of international scientific-practical conference / MIA Ukraine, Kharkiv. Kharkiv National University of Internal Affairs (KNUIA); Criminological Association of Ukraine; Public union “Center for prevention and countering corruption”; Public council under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine – Kharkiv: KNUIA, pp. 149 – 157 (Сихарулидзе, А., 2019. Анализ Политики: Реформа Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в Грузии. Особенности применения антикоррупционного законодательства: от расследования до приговора суда: сборник тезисов докладов международной научно-практической конференции (17 октября 2019 года, г. Харьков) / МВД Украины, Харьков. Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД); Криминологическая ассоциация Украины; Общественный союз «Центр предотвращения и противодействия коррупции»; Общественный Совет при Министерстве внутренних дел Украины – Харьков: ХНУВД, 2019. – 216 с.).

DOWNLOAD

Tagged : / / / /

Evolution of Russia’s National Security Strategy and its Implications


Abstract

By the end of December 2015 president of Russian Federation Vladimir Putin signed a decree establishing new National Security Strategy. For the last 25 years of state existence it is the fifth document that openly emphasizes rivalry between Russia and the West. Moreover, it is mainly focused on state’s global geopolitical aims.

The article argues that Russia went through drastic changes and dealt with significant challenges. Consequently, the idea of national security, as well as country’s priorities were in continuous reformation. The first document focused on an establishment of a state in general and its integration into the Western world. Boris Yeltsin’s unsuccessful governance was reflected in the following strategy published in 2000. The new government lead by Vladimir Putin was trying to further develop state institutions. Exponential raise of Russia as a state and build-up of power vertical re-oriented state priorities from domestic affairs to global interests. Russia’s direct rivalry with US and contradicting views on the future of international relations were not reflected in the strategy till recently. But events in Ukraine and Syrian conflict pushed Russian government to finally recognize it officially. It is interesting that despite evolution of Russia’s national strategy its implication for Georgia was immutable. After the collapse of Soviet Union Russia actively participated in Georgia’s internal affairs. Moreover, despite attempts to be integrated into the Western world it contributed to the conflicts in separatist regions of Abkhazia and Tskhinvali. The newest National Security Strategy that recognizes sovereign states of Abkhazia and the so-called South Ossetia just reflects realities in which Georgia exists for years.

Keywords: Russia, Georgia, National Security Strategy.

Titile: Evolution of Russia’s National Security Strategy and its Implications
Author: Archil Sikharulidze
Type: Conference Proceedings
Pages: 161-175
Publisher: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)
Institute: Institute of Neighbourhood Studies
Year: 2017
Place: Tbilisi, Republic of Georgia
ISBN: 978-9941-13-602-3 (PDF)

Citation: Sikharulidze, A., 2017. Evolution of Russia’s National Security Strategy and its Implications. Politics around the Caucasus. II International Scientific Conference. Proceedings. Institute for Georgia’s Neighborhood Studies, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. TSU Press. Tbilisi, Georgia. ISBN 978-9941-13-602-3, pp. 161 – 175.

DOWNLOAD

Tagged : / /
RussiaUSAGeorgia